ĮSTAIGOJE VYKDOMOS PROGRAMOS

Ikimokyklinio ugdymo programa
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa
Neformaliojo vaikų švietimo Fizinio aktyvumo ugdymo programa
Neformaliojo vaikų švietimo Sveikos gyvensenos ugdymo programa
Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“
Tarptautinė programa ,,Kimochis“
Tarptautinė programa ,,eTwinning“
Smurto ir patyčių prevencinė programa ir projektinė veikla
Pieno tiekimo mokykloms ,,Pienas vaikams“ ES programa
,,Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose“ ES programa

PROJEKTINĖ VEIKLA

Nacionalinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas ,,Sveikatiada“
(2022–2023 m. m.)

Ilgalaikis ,,Pingvinukų“ grupių projektas
,,Pamilo jūružę vaikai“
(2023–2027 m. m.)

Ilgalaikis ,,Jūrinukų“ grupės sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymosi
projektas ,,Jūrinukų kelionė pasakų takais“
(2022–2026 m. m.)

Ilgalaikis ,,Burbuliukų“ grupės projektas
,,Žaidžiu, kuriu, tyrinėju“
(2022–2026 m. m.)

Ilgalaikis ,,Švyturiukų“ grupės sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo projektas
,,Į sveikatos šalį kviečia švyturys“
(2020–2024 m. m.)

Ilgalaikis ,,Lašelių“ grupės sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo projektas
,,Vandens paslaptys“
(2020–2024 m. m.)

Ilgalaikis ,,Gintarėlių“ ir ,,Žuvyčių“ grupių socialinių – pažintinių įgūdžių ugdymo projektas
,,Magiška pasaulio laboratorija“
(2021–2025 m. m.)

Ilgalaikis projektas ,,Mes rūšiuojam“
(2022–2023 m. m.)

,,Saulučių“ ir ,,Žvaigždučių“ projektas ,,Mes ir mūsų jausmai“
(2022–2023 m. m.)