ĮSTAIGOJE VYKDOMA:

*IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA ,,AUKIME SVEIKI, STIPRŪS, SAUGŪS“

*PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

*NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FIZINIO AKTYVUMO OPTIMIZAVIMO PROGRAMA

*NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO(SI) PROGRAMA

*ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA

*TARPTAUTINĖ ANKSTYVOSIOS PREVENCIJOS PROGRAMA ,,ZIPIO DRAUGAI“

*PIENO TIEKIMO MOKYKLOMS ,,PIENAS VAIKAMS“ ES PROGRAMA

*,,VAISIŲ IR DARŽOVIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS MOKYKLOSE“ ES PROGRAMA

  PROJEKTINĖ VEIKLA:

*TARPTAUTINIO  PROJEKTO,,MIKLŪS PIRŠTELIAI IR JUDRUS LIEŽUVĖLIS-VAIKO IR  KALBOS DRAUGAI“   TĘSINYS ,,ALTERNATYVŪS IR KŪRYBIŠKI METODAI KALBOS SUTRIKIMŲ PREVENCIJOJE“

* RESPUBLIKINIS PROJEKTAS ,,SAVIREGULIACIJOS VYSTYMAS ŽAIDYBINĖJE VEIKLOJE“

*TEMINIAI GRUPIŲ SVEIKOS GYVENSENOS PROJEKTAI