ĮSTAIGOJE VYKDOMOS PROGRAMOS

Ikimokyklinio ugdymo programa
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa
Neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo optimizavimo programa
Neformaliojo vaikų švietimo Sveikos gyvensenos ugdymo programa
Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“
Tarptautinė programa ,,Kimochis“
Tarptautinė programa ,,eTwinning“
Smurto ir patyčių prevencinė programa ir projektinė veikla
Patyčių prevencija ir intervencija
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija
Civilinė (žmogaus) sauga
Pieno tiekimo mokykloms ,,Pienas vaikams“ ES programa
,,Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose“ ES programa

PROJEKTINĖ VEIKLA

Trumpalaikis ,,Saulučių“ ir ,,Žvaigždučių“ grupių projektas
,,Sodinu – auginu“
(2022 m. kovas-gegužė)

Grupės – lauko projektai ,,Inovacijomis grįstas priešmokyklinis ugdymas“
kompetencijoms ugdytis
(2021–2022 m. m.)

Grupių projektai

Ilgalaikis ,,Delfinukų“ ir ,,Pingvinukų“ grupių projektas
,,Pamilo jūružę vaikai“
(2019–2023 m.)

Ilgalaikis ,,Jūrinukų“ grupės sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymosi
projektas ,,Jūrinukai – sveikuoliukai“
(2018–2022 m.)

Ilgalaikis ,,Burbuliukų“ grupės sveikos gyvensenos projektas
,,Dantukų fėjos paslaptis“
(2018–2022 m.)

Ilgalaikis ,,Švyturiukų“ grupės sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo projektas
,,Į sveikatos šalį kviečia švyturys“
(2020–2024 m.)

Ilgalaikis ,,Lašelių“ grupės sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo projektas
,,Vandens paslaptys“
(2020–2024 m.)

Ilgalaikis ,,Gintarėlių“ ir ,,Žuvyčių“ grupių socialinių – pažintinių įgūdžių ugdymo projektas
,,Magiška pasaulio laboratorija“
(2021–2025 m. m.)

Ilgalaikis projektas ,,Mes rūšiuojam“
(2021–2022 m. m.)