ĮSTAIGOJE VYKDOMOS PROGRAMOS

Ikimokyklinio ugdymo programa
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa
Neformaliojo vaikų švietimo Fizinio aktyvumo ugdymo programa
Neformaliojo vaikų švietimo Sveikos gyvensenos ugdymo programa
Sveikatos stiprinimo programa ,,Augame sveiki, stiprūs, saugūs“
Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“
Tarptautinė programa ,,Kimochis“
Kalbos ugdymo(si) programa
Meninio ugdymo programa
Smurto ir patyčių prevencinė programa ir projektinė veikla
Pieno tiekimo mokykloms ,,Pienas vaikams“ ES programa
,,Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose“ ES programa

PROJEKTINĖ VEIKLA

Ilgalaikis ,,Lašelių“ grupės sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo projektas
,,Vandens paslaptys“
(2020–2024 m. m.)
Ilgalaikis ,,Švyturiukų“ grupės sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo projektas
,,Į sveikatos šalį kviečia švyturys“
(2020–2024 m. m.)
Ilgalaikis ,,Gintarėlių“ ir ,,Žuvyčių“ grupių socialinių – pažintinių įgūdžių ugdymo projektas
,,Magiška pasaulio laboratorija“
(2021–2025 m. m.)
Ilgalaikis ,,Jūrinukų“ grupės sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymosi
projektas ,,Jūrinukų kelionė pasakų takais“
(2022–2026 m. m.)
Ilgalaikis ,,Burbuliukų“ grupės projektas
,,Žaidžiu, kuriu, tyrinėju“
(2022–2026 m. m.)
Ilgalaikis ,,Pingvinukų“ grupės projektas
,,Pamilo jūružę vaikai“
(2023–2027 m. m.)
Ilgalaikis ,,Delfinukų“ grupės projektas
,,Gerumo abėcėlė“
(2023–2027 m. m.)
Ilgalaikis projektas ,,Mes rūšiuojam“
(2023–2024 m. m.)
,,Saulučių“ ir ,,Žvaigždučių“ projektas ,,Aš moku, aš galiu“
(2023–2024 m. m.)
Trumpalaikis ,,Saulučių“ ir ,,Žvaigždučių“ projektas ,,Sodinu – auginu“
(2024 m. kovo mėn.)
Trumpalaikis ,,Saulučių“ ir ,,Žvaigždučių“ projektas ,,Iš lopšelio į darželį“
(2024 m. balandžio–gegužės mėn.)